آیین نامه های شورای انتشارات دانشگاه

به منظور تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و تولید آثار قابل نشر، انعقاد قرارداد آثار منتشر شده و در راستای تمرکززدایی در جهت افزایش کمی و کیفی آثار تألیف و ترجمه و سرعت بخشیدن به روند بررسی، کارشناسی و ارزیابی آثار تدوین شده مرتبط با رسالتها و سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی، و با توجه به اهمیت و جایگاه نشر در تولید علم و رسالتی که دانشگاه به عهده دارد و با توجه به تنوع فعالیتهای حوزه نشر و تراکم فعالیتهای علمی و اجرایی آنها، نیاز به تفکیک فرآیندهای علمی از فرآیندهای تخصصی نشر احساس می‌شد تا ضمن پاسخگویی به نیازهای متنوع پدیدآورندگان و خوانندگان آثار منتشر شده، بتوان جایگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در تولید علم استوارتر و در انجام رسالت بزرگ خود یاری نماید. بدین منظور حوزه معاونت پژوهشی اقدام به راه‌اندازی مرکز نشر دانشگاه نمود و بررسی و کارشناسی علمی کتابهای دانشگاه را به دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی مصوب و بررسی و کارشناسی علمی کتابهایی که فرآیندهای اجرایی حوزه را در بر دارد به معاونتهای دانشگاه تفویض می‌نماید تا با تشکیل کمیته‌های کارشناسی علمی نشر و تکیه بر توان علمی خود به کارشناسی و ارزیابی آثار قابل نشر مرتبط با تخصص خود همت گمارند و فرآیند نشر را نیز به کمیته تخصصی نشر واگذار نمود.
لذا در جهت اجرای این مهم و به منظور وحدت و هماهنگی در بررسی آثار و چاپ آنها در کمیته‌های کارشناسی علمی و تخصصی نشر فوق‌الذکر آئین‌نامه اجرایی زیر با توجه به مصوبات شورای انتشارات دانشگاه و تجارب سالهای قبل و بررسی آئین‌نامه و قوانین نشر، تهیه و تنظیم گردید. امید است با اجرای صحیح و دقیق آنها در پویایی مرکز نشر دانشگاه مؤثر واقع گردد
مرکز نشر دانشگاهی Isfahan Medical University Press  تنها مرجع قانونی برای انجام کلیه فعالیتهای حوزه نشر و انتشار آن به هر شکل می‌باشد و وظیفه تشخیص صلاحیت آثار قابل نشر و تخصیص آرم، شابکیا بودجه دانشگاه به آنها را دارد و کمیته‌های زیر در انجام این وظیفه مشارکت و مرکز نشر را یاری خواهند کرد.
·      کمیته‌های کارشناسی علمی نشر دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی مصوب و معاونتهای دانشگاه
·      کمیته تخصصی نشر دانشگاه