اولین کنگره بین المللی روش های آموزشی در علوم زیست پزشکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اولين كنگره بين المللي روش هاي آموزشي در علوم زيست پزشكي
روش هاي تسهيل يادگيري آناتومي جنين شناسي و بافت شناسي وفيزيولوژي ژنتيك انساني