رئیس مرکز

مدیریت مرکزتحقيقات آموزش پزشکی
مدیریت مرکز توسعه:
دکتر  عليرضا يوسفي
رتبه عملی:
دانشيار
رشته تحصیلی:
دکترای برنامه ريزي آموزشي
پست الکترونیک:
آدرس:
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز تحقيقات آموزش پزشكي،طبقه دوم
شماره تماس:
۰۳۱۱۷۹۲۲۹۸۱