سمینار چالش های اخلاق بالینی ایران

سمینار چالشهای اخلاق بالینی ایران در تاریخ ۷ و ۸ اسفند ۹۳ توسط فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  و مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان پزشکی قانونی برگزار خواهد شد.