لیست کتب نشر شده

تدریس مشارکتی : راهنمای عملی تشکیل و سازماندهی
 گروه های یادگیری عنوان
مولفان : دکتر فریبا حقانی ، کورش شریعت پناهی                               
ناشر : راه کمال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
راهنمای شیوه های ارزیابی صلاحیتهای بالینی در علوم پزشکی
مولفان : شهرام شایان ، دکتر مسیح صبوری ، احمد صالحی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
معرفی و ارزشیابی دوره مقدمات پزشکی بالینی
مولفان : دکتر محمد دادگسترنیا ، دکتر وجیهه غلامی رنانی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 
مقدمات روش تحقیق کیفی : راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشت و درمان
مولفان : مریم انصاری ، دکتر علیرضا یوسفی ، دکتر نیکو یمانی ، دکتر محمد حسین یار محمدیان
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
مجموعه پرسشنامه برای مربیان روابط انسانی
مترجمین : دکتر علیرضا یوسفی ، دکتر فریبا جعفری ، دکتر طاهره چنگیز
ناشر : فرهنگ مردم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 
 
آزمونهای پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی
مولفان : دکتر بهزاد ذوالفقاری ، ندا ادیبی ، ثریا درخشان فر ، مژگان تن ساز
ناشر : مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 
 
کاربرد اینترنت در پزشکی : برای پزشکان و پیراپزشکان
مولف : دکتر مهناز بهادرانی
ناشر : تیمورزاده
 
 
مدلاین : آشنایی با روش جستجوی مقالات در مدلاین
مولف : دکتر مهناز بهادرانی
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 
آموزش کار گروهی در علوم پزشکی
مولفان : دکتر بهزاد ذوالفقاری ، دکتر علی محمد تمدن ، دکتر بابک ثابت ، دکتر آرش حدادگر
ناشر : مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 
 
تحلیل کاربردی داده ها : راهنمای استفاده از نرم افزار اس پی اس اس
مولف : فرساد افشین نیا
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 
کارنامه عملکرد بالینی دستیاران پزشکی بیهوشی
مولفان : دکتر مسیح صبوری ، شهرام شایان ، احمد صالحی
ناشر : آسمان نگار
 
 
کارنامه عملکرد بالینی دستیاران پزشکی گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن
مولفان : دکتر مسیح صبوری ، شهرام شایان ، احمد صالحی
ناشر : آسمان نگار
 
 
کارنامه عملکرد بالینی دستیاران پزشکی بیماریهای زنان و زایمان
مولفان : دکتر مسیح صبوری ، شهرام شایان ، احمد صالحی
ناشر : آسمان نگار
 
کارنامه عملکرد بالینی دستیاران پزشکی بیماریهای مغز و اعصاب
مولفان : دکتر مسیح صبوری ، شهرام شایان ، احمد صالحی