معاونین مرکز

4_345487285254357043

معاون مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی:               

دکتر نیکو یمانی

رتبه علمی:

 دانشیار

رشته تحصیلی:

دکترای برنامه ریزی آموزشی

پست الکترونیک :

nikooyamani@gmail.com

آدرس:

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه دوم، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي ،اتاق شماره ۳۰۸

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۵۶  -۰۳۱۳۷۹۲۳۳۵۰

 

معاون مرکزتحقیقات آموزش علوم پزشکی:               

دکتر فریبا جوکار

رتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

دکتری آموزش علوم پرستاری

پست الکترونیک :

faribajowkar@yahoo.com

آدرس:

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه دوم،
مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي ،اتاق شماره ۳۰۳

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۸۱