مرحله دوم فراخوان طرح های پژوهشی سال ۱۳۹۶

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویم پیمایشهای ملی، دیده بانی، ارزیابی طرح تحول سلامت و پژوهش های کاربردی آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی در محورهای زیر اعلام می دارد.

http://nihr.tums.ac.ir/category/‎