نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

 به یاری خداوند متعال نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور"تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" در تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

ﻓﺮم ارسال خلاصه ﻣﻘﺎﻟﻪ نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی