همایش بین المللی اخلاق در علوم فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در نظر دارد با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی صاحبنظران و تخصصان حوزه های مرتبط و ذی نفعان اصلی همایش بین المللی اخلاق در علوم فناوری را با شعار اخلاق برای همه علم برای توسعه در آذر ماه ۹۶ برگزار نماید.