دوره ی آموزشی online با عنوان " آموزش پژوهش ،از طراحی تا اجرا و انتشار"

دسترسی آزمایشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مجموعه Research to Pablication به مدت ۶ ماه برای همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور

http://lib.mui.ac.ir/fa/Digitallibrary