برنامه استراتژیک

 
استراتژيهاي اصلي مرکز که طي تدوين برنامه استراتژيک بدست آمده به شرح زير مي باشد. 
  * توانمند سازي نيروي انساني پژوهشگر در زمينه آموزش پزشکي
  * تقويت ارتباطات موثر درون و برون مرزي
  * تخصصي کردن پژوهشها
  * تقويت پژوهشهاي بين رشته اي
  * ارتقاي اعتبار علمي مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي
  * توافق با ذينفع ها در مورد اولويتهاي پژوهشي و سوق دادن فعاليتهاي پژوهشي مرکز در اين جهت
  * جذب منابع ملي و خارجي ( اعم از منابع مالي وانساني)
  * ساماندهي تشکيلات و فرآيند هاي مرکز
 
يکي از فعاليتهاي اصلي مرکز، بررسي، کارشناسي و تصويب طرحهاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امکانات مختلف براي مجريان طرحهاي پژوهشي مي باشد. اين مرکز از طريق تشکيل کميته هاي مختلف در زمينه هاي مختلف آموزش پزشکي و با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليتهاي پژوهشي خود را سازماندهي مي نمايد. اين کميته ها در حيطه هاي زير فعاليت مي کنند.  
 
  * طراحي آموزشي و منابع درسي
  * روش شناسي تدريس و روانشناسي آموزش و يادگيري
  * فنآوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش
  * استدلال باليني (آموزش باليني)
  * ارزشيابي برنامه و استاد
  * ارزشيابي دانشجو
  * نظامهاي اطلاعات مديريت و رهبري در آموزش
 
لازم به ذکر است که اين کميته ها بر اساس اولويتهاي تحقيقاتي مرکز که هم اکنون در حال بررسي است در آينده نزديک بازنگري خواهند شد و بر اساس پيشنهادات، کميته هاي جديدي ايجاد خواهد گرديد. همکاري شما مي تواند در انجام تحقيقات جهت ارائه راه حل براي مشکلات موجود آموزشي مفيد باشد. 
به اين اميد که اين مرکز با حرکت به سمت چشم انداز و رسالت خود و با تحقق بخشيدن به اهداف خود بتواند خدمات ارزنده اي را به جامعه ارائه دهد.