بسته برون داد های مورد پذیرش برای طرح های تحقیقاتی

با عنایت به مصوبات سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۶ تیر ماه ۱۳۹۸، نحوه تعیین امتیازات برون دادهای طرح های پژوهشی مشخص گردید. که در قالب دو جدول با عناوین: ۱- بسته برون دادهای مورد پذیرش برای طرح های تحقیقاتی ۲- بسته برون دادهای مورد پذیرش برای طرح های محصول محور ارائه می گردد.

بروندادهای پژوهشی و فناوری