تمدید مهلت ارسال و پذیرش طرح های پیشنهادی فراخوان طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و مطالعات ومنابع انسانی سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت ارسال و پذیرش طرح های پیشنهادی فراخوان طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و مطالعات ومنابع انسانی سلامت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

اطلاعات بیشتر