فراخوان جذب داوطلبین اخذ گرانت دوره پسادکترای پژوهشی

به منظور توسعه و حمایت از دوره های پسادکترا و اعطای اعتبارات پژوهشی به واجدین شرایط که توسط معاونت تحقیقات و فن آوری انجام خواهد شد، بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند که با توجه به شرایط ذکر شده در آئین نامه پیوست، می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸ درخواست و مستندات خود را به شرح زیر به مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، ارسال نمایند:
۱-    رزومه عضو هیات علمی
۲-    رزومه پژوهشگر پسادکترا پذیرفته شده یا متقاضی جدید
۳-    پروپوزال مصوبی که قرار است پروژه پژوهشگر پسا دکترا باشد (طبق آخرین ویرایش فرم طرح های تحقیقاتی قابل دستیابی از وب سایت این مرکز)
۴-    مستند تصویب طرح و کدهای علمی و اخلاقی

آئین نامه پسا دکترای پژوهشی