کارگاه گزارش سفرهای علمی

این کارگاه با همت کارگروه روابط بین الملل پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری در تاریخ چهارشنبه سوم مهرماه از ساعت ۸ الی ۱۰ و نیم صبح در محل سالن کنفرانس طبقه سوم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد. در این کارگاه که دارای امتیاز توانمندسازی ویژه اعضای هیئت علمی بوده و شرکت عموم در آن آزاد می باشد، ۶ نفر از اعضای محترم هیئت علمی گزارش سفرهای علمی خویش را ارائه خواهند نمود. علاقه مندان جهت ثبت نام به سایت Intres.mui.ac.ir مراجعه نمایند.