رئیس مرکز

 

رئیس مرکزتحقيقات آموزش پزشکی:

دکترعليرضا يوسفي

 

رتبه علمی:

استاد

 

رشته تحصیلی:

دکترای برنامه ريزي آموزشي

 

پست الکترونیک:

aryousefy@edc.mui.ac.ir

 

آدرس:

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه دوم،

مركز تحقيقات آموزش پزشكي ،اتاق شماره ۳۰۷

شماره تماس:۰۳۱۳۷۹۲۳۳۶۱