ابلاغ نامه مشاور عالی محترم وزیر در خصوص فراخوان مطالعات اخلاق در مدیریت کووید ۱۹

در خصوص حمایت شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت متبوع از پژوهشها و مطالعات مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ۱۹، پژوهشگران محترم علاقمند به پژوهش در این زمینه می توانند به نامه پیوست مراجعه نمایند.

 

نامه پیوست