دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری دانشگاه در کتابی با عنوان "کاشتن برای آینده"

گزارشی از دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری دانشگاه در کتابی با عنوان "کاشتن برای آینده" در صفحه نخست وب سایت معاونت تحقیقات و فن آوری قرار گرفته است. اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران می توانند جهت  آگاهی از زمینه های مختلف حمایت، به سایت مذکور مراجعه نمایند. نقطه نظرات و راهنمایی های ارزشمند دانشگاهیان محترم توسط معاونت تحقیقات و فناوری مورد استقبال قرار خواهد گرفت.