دومین فراخوان اعتبار پژوهشی "حکمی" در سال ۱۳۹۹

در این فراخوان که به افتخار بنیانگذار دانشکده پزشکی اصفهان "دکتر مرتضی حکمی" نامگذاری شده است،

مجری اصلی متقاضی باید عضو هیات علمی با سابقه کار در عرصه های بالینی باشد.

همچنین بر اساس داده -پایگاه اسکاپوس، شاخص H وی بیشتر از ۳ باشد و حداقل سه مقاله مرتبط با موضوع طرح و نمایه شده در ISI یا اسکاپوس به عنوان نویسنده اول یا مسئول داشته باشد.  

جهت اطلاع از جزئیات فراخوان به نامه پیوست مراجعه فرمایید.