راهنمای ثبت نام اعضای محترم هیات علمی در وب سایت Profiles.mui.ac.ir

راهنمای ثبت نام
سایت profiles.mui.ac.ir برای معرفی فعالیت های اعضای هیات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه شده است.

این صفحه بیانگر اطلاعات انگلیسی اعضا جهت معرفی به جوامع بین المللی می باشد. 
جهت ثبت نام و تکمیل این صفحه به لینک  http://profiles.mui.ac.ir/user/register مراجعه نمایید.
 

جهت اطلاع از محتوای راهنما، فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.