فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF)

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) و بنیاد پژوهش بنیادی روسیه (RFBR) ضمن همکاری مشترک که از تاریخ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ لغایت ۶ فروردین ۱۳۹۹ ادامه دارد، طرح های تحقیقاتی واجد شرایط را مورد پذیرش قرار خواهند داد، شرح کامل فراخوان در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.

فراخوان INSF